Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd m.v. ( sykepengeordningen) ( arbeidsgiverperioden) ( feriepenger av sykepenger)

Ot.prp. nr. 9, innst. O. nr. 40 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen (vedlegg NOU 1992:20 Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt for alle) ( avvist i Odelstingets møte 11. desember 1992) Innstilling avgitt 04.12.1992 Innst. O. nr. 40 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.1992

   Behandlet i Odelstinget: 11.12.1992