Lov om endring i lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning ( leveringsplikt) og fordeling av energi m.m. ( energiloven)

Ot.prp. nr. 11, innst. O. nr. 27 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen ( ikke bifalt) Innstilling avgitt 13.11.1992 Innst. O. nr. 27 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1992

   Behandlet i Odelstinget: 17.11.1992