Lov om endring i lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner ( gjeldsordningsloven) ( straffebøter) ( bøter)

Ot.prp. nr. 33, innst. O. nr. 63, besl. O. nr. 77 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1993 Innst. O. nr. 63 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 25.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 10.03.1993