Lov om endringer i lov av 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 03.10.1991 Innst. O. nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.10.1991

   Behandlet i Odelstinget: 10.10.1991

   Behandlet i Lagtinget: 17.10.1991