Lov om endring i lov av 20. mars 1987 nr. 15 om økonomisk boikott av Sør-Afrika for å bekjempe apartheid

Ot.prp. nr. 31, innst. O. nr. 50, besl. O. nr. 71 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.03.1992 Innst. O. nr. 50 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.1992

   Behandlet i Odelstinget: 02.04.1992

   Behandlet i Lagtinget: 09.04.1992