Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 19 S (2011-2012), kap. 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 126 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 126 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2011 for følgende budsjettkapitler: Kapittel 821 og 3821 Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar, og kapittel 822 og 3822 Opplæring i norsk og samfunskunnskap for vaksne innvandrarar. Den største endringen er under kap. 3821 post 2, som reduseres med 18,58 mill. kroner fordi en forutsetning om at man bare kan rapportere ODA-godkjente midler for de 3,5 første månedene etter bosetting, (og de som blir bosatt i gjennomsnitt har vært i Norge i om lag 8,5 måneder,) ikke var lagt til grunn i vedtatt budsjett for 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2011