Endringer i skipssikkerhetsloven

Prop. 11 L (2011-2012), Innst. 162 L (2011-2012), Lovvedtak 45 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.01.2012 Innst. 162 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til en proposisjon fra regjeringen om endringer i skipssikkerhetsloven. Endringene gjøres for å gjennomføre FNs sjøfartsorganisasjons (IMO) endrede hviletidsbestemmelser til sjøs.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget 27.03.2012