Endringer i luftfartsloven

Prop. 83 L (2011-2012), Innst. 329 L (2011-2012), Lovvedtak 79 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 329 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i luftfartsloven som innebærer generelle bestemmelser om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Begrunnelsene for endringene er å styrke håndhevelsen av bestemmelser i loven og dens forskrifter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2012