Grunnlovsforslag 3 B: Grunnlovsforslag 3 på bokmål og nynorsk

Dokument 12:3B (2011-2012), Innst. 287 S (2015-2016)

Merknad

Ettersom det er fremsatt grunnlovsforslag om å vedta oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk, jf. Grunnlovsforslag 25 (2011–2012), er det hensiktsmessig at alle andre grunnlovsforslag fremsettes både på originalspråk (1903-språk), og på bokmål og nynorsk. Dermed kan de behandles og eventuelt vedtas i neste stortingsperiode uansett hvilken språkform Grunnloven er utformet i. De grunnlovsforslagene som ble fremsatt før sommeren 2012 (Grunnlovsforslag 1, 2, 3 og 4 (2011–2012)), ble imidlertid ikke fremmet på alle tre språk. I forslaget her fremmes derfor det samme forslaget som i Grunnlovsforslag 3 (2011–2012), på tidsmessig bokmål og nynorsk.

Alle grunnlovsforslag inngår i Stortingets dokumentserie som dokument 12 («Dokument 12:1», «Dokument 12:2» osv.). Grunnlovsforslag 3 (2011–2012) betegnes derfor også som Dokument 12:3 (2011–2012).

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 12.05.2016 Innst. 287 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 3 og 3 B, jf. Innst. 287 S (2015-2016), jf. Dokument 12:3 og 12:3 B (2011-2012) - grunnlovsforslag fra Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen, Rannveig Kvifte Andresen og Hallgeir H. Langeland. Forslaget går ut på en endring i Grunnloven § 25 med sikte på å få mer åpenhet om norsk krigsdeltagelse i utlandet. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen har medlemmene fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne foreslått å bifalle alternativ 1 B. Forslaget ble med 148 mot 17 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016