Lov om opphevelse av lov av 10. desember 1948 nr. 2 on Norges Postsparebank, lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank, lov av 25. mars 1977 nr. 14 om Den Norske Industribank A/S A/S, endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og endringer i visse andre lover. (Omdannelse av visse statsbanker)

Ot.prp. nr. 5 for 1990-91

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1990 Innst. O. nr. 9 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1990

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1990