Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om lov om endringer i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

Dokument nr. 8:30 (1994-95), Innst. O. nr. 59 (1996-97), beslutning. O. nr. 80 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.03.1997 Innst. O. nr. 59 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1997

   Behandlet i Odelstinget: 15.04.1997

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1997