Endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover (rapportering om samfunnsansvar mv.)

Prop. 48 L (2012-2013), Innst. 217 L (2012-2013), Lovvedtak 44 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.03.2013 Innst. 217 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre vedtatt en lovfestet plikt for store foretak til å rapportere om samfunnsansvar (hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 09.04.2013