Lov om endringer i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg ( valgloven)

Ot.prp. nr. 14, innst. O. nr. 32, besl. O. nr. 40 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.02.1991 Innst. O. nr. 32 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.1991

   Behandlet i Odelstinget: 14.03.1991

   Behandlet i Lagtinget: 21.03.1991