Endringer i akvakulturloven

Prop. 103 L (2012-2013), Innst. 406 L (2012-2013), Lovvedtak 100 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 406 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i akvakulturloven. Stortinget har med skiftende flertall sluttet seg til forslaget fra regjeringen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 13.06.2013