Lov om endring i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

Ot.prp. nr. 36, innst. O. nr. 46, besl. O. nr. 54 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.05.1991 Innst. O. nr. 46 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.1991

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1991

   Behandlet i Lagtinget: 30.05.1991