Lov om endring i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.

Ot.prp. nr. 55, innst. O. nr. 83, besl. O. nr. 85 for 1990-91

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 10.06.1991 Innst. O. nr. 83 (1990-91)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1991

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1991

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.1991