Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Prop. 144 L (2012-2013), Innst. 465 L (2012-2013), Lovvedtak 129 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 11.06.2013 Innst. 465 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om omsetning av bøker. Lovvedtaket ble støttet av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Loven gjelder omsetning av skjønnlitteratur, sakprosa og visse fagbøker og lærebøker. Sentralt i loven er en lovfesting av fast pris for nye bøker. I forskrift fastsettes regler for rabatt til sluttkunde, til bibliotek og ved kjøp av store volum. Skaffe- og leveringsplikten lovfestes også. Det opprettes en særskilt uavhengig klagenemnd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 21.06.2013