Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2

Prop. 172 S (2012-2013), Innst. 494 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2013 Innst. 494 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I samvar med forslag fra regjeinga har Stortinget vedtatt at bompengeselskap gis anledning å kreve inn bompenger til delvis bompengefinsiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2. Trinn 2 inneber i hovedsak en videreføring og utviding av trinn 1. Dei viktigste prosjekta og tiltaka i forslaget er E6 Jaktøya–Tonstad, rv. 706 Sluppen–Stavne, tiltak på det lokale vegnettet, kollektivtrafikktiltak, tiltak for gående og syklende og andre tiltak som m. a. trafikksikerhetstiltak og støytiltak. Det er lagt til grunn ei samla finansieringsramme for hele miljøpakka (trinn 1 og 2) på om lag 9,7 mrd. 2012-kroner, inkl. tildelte midler fra belønningsordninga. Det er forutsatt å etablere 16 nye bomstasjoner i tillegg til de 7 stasjonene som alt er etablerte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013