Lov om endringer i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Ot.prp. nr. 56 (1996-97), Innst. O. nr. 100 (1996-97), beslutning. O. nr. 120 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.06.1997 Innst. O. nr. 100 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997