Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) m.v.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 100 (1996-1997)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 56 (1996-97)
  • Dato: 03.06.1997
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen