Lov om endringer i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og i lov av 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk

Ot.prp. nr. 5 for 1989-90, jf. Ot.prp. nr. 81 for 1988-89, innst. O. nr. 6, besl. O. nr. 2 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 09.11.1989 Innst. O. nr. 6 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.1989

   Behandlet i Odelstinget: 23.11.1989

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1989