Endring i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v.

Ot.prp. nr. 28 (1996-97), Innst. O. nr. 56 (1996-97), beslutning. O. nr. 77 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.03.1997 Innst. O. nr. 56 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1997

   Behandlet i Odelstinget: 18.03.1997

   Behandlet i Lagtinget: 24.04.1997