Endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering)

Prop. 79 L (2013-2014), Innst. 243 L (2013-2014), Lovvedtak 64 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2014 Innst. 243 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til et forslag fra regjeringen om endringer i EØS-høringsloven, en lovendring som gir forskriftshjemmel for å gjennomføre europaparlaments-og rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 19.06.2014