Lov om endring i lov av 18. desember 1987 nr. 93 om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi

Ot.prp. nr. 51, innst. O. nr. 37, besl. O. nr. 40 for 1989-90

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1990 Innst. O. nr. 37 (1989-90)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1990

   Behandlet i Odelstinget: 21.05.1990

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1990