Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.)

Prop. 122 L (2014-2015), Innst. 179 L (2015-2016), Lovvedtak 46 (2015-2016) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.03.2016 Innst. 179 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i reglene om strafferettslige særreaksjoner i straffeloven 2005 og lov om psykisk helsevern. Endringene innebærer bl.a. at virkeområdet for de strafferettslige særreaksjonene utvides slik at personer som er strafferettslig utilregnelige og som begår gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art, skal kunne idømmes slik reaksjon.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 29.03.2016