Lov om endringer i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven)

Ot.prp. nr. 73 for 1987-88, innst. O. nr. 9 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1988 Innst. O. nr. 9 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Ikke bifalt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1988

   Behandlet i Odelstinget: 10.01.1989