Endringer i ekomloven

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2017 Innst. 167 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon om endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning om mobiltermineringstakster. Proposisjonen fikk to innstillinger; en Innst. S og en Innst. L, der lovendringene gjøres. Proposisjonen inneholder bestemmelse som gir departementet hjemmel til å innta i forskrift nettnøytralitetsregler som sikrer at Internett fortsetter å være åpen og ikke-diskriminerende for alle typer kommunikasjon og innholdsdistribusjon. Proposisjonen omhandler også blant annet videreutvikling av reglene om nasjonal gjesting, innføring av eCall (nødanrop fra kjøretøy) og oppdatering av begrepet radioutstyr. Stortinget har vedtatt å innarbeide de foreslåtte endringene i ekommloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.03.2017