Lov om endringer i lov av 1. mars 1985 nr. 3 om stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (valgloven)

Ot.prp. nr. 20, innst. O. nr. 35, besl. O. nr. 50 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.02.1989 Innst. O. nr. 35 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.1989

   Behandlet i Odelstinget: 13.03.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.04.1989