Lov om stadnamn

Ot.prp. nr. 66, innst. O. nr. 82 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1989 Innst. O. nr. 82 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1989