Endringar i bustøttelova (bustøtte til enkeltpersonar i bukollektiv)

Prop. 137 L (2015-2016), Innst. 20 L (2016-2017), Lovvedtak 1 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 05.10.2016 Innst. 20 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i bustøttelova, jf. Prop. 137 L (2015-2016). Endringene utvider tilgangen til å gi bostøtte på individuelt grunnlag til flyktninger og andre vanskeligstilte som bor i bokollektiv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget: 18.10.2016