Lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om folketrygd (pensjon til personer med utenlandsopphold i yrkesaktiv alder og utbetaling av pensjon i utlandet)

Ot.prp. nr. 65, innst. O. nr. 76, besl. O. nr. 97 for 1988-89

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 22.05.1989 Innst. O. nr. 76 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1989

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1989