Lov om endringer i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og i lov 14. desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk

Ot.prp. nr. 81, innst. O. nr. 101 for 1988-89

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 30.05.1989 Innst. O. nr. 101 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1989

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1989