Lov om taubaner (taubaneloven)

Prop. 162 L (2015-2016), Innst. 210 L (2016-2017), Lovvedtak 71 (2016-2017)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2017 Innst. 210 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon med forslag til ny taubanelov. Lovforslaget ble vedtatt. Loven styrker sikkerheten på tuabanene, med bestemmelser om varsling og rapportering ved ulykker og hendelser, forbud mot rus, og pliktavhold. Videre legger den nye loven grunnlag for en mer risikobasert tilsynsmetodikk, og gir Statens jernbanetilsyn flere tilsynsvirkemidler.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 18.04.2017