Lov om oppheving av lov av 13. februar 1953 om Norges Fiskeredskapsimport

Ot.prp. nr. 86 for 1986-87, innst. O. nr. 23, besl. O. nr. 26 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet