Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Prop. 151 L (2016-2017), Innst. 31 L (2017-2018), Lovvedtak 3 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 14.11.2017 Innst. 31 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover. Regelverket i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. er nå mer i samsvar med regelverket som gjelder for den tilsvarende pensjonsordningen i Statens pensjonskasse og den praksis som har etablert seg i pensjonsordningen. Det er vedtatt presisering i bestemmelsene i folketrygdloven § 13-12 om innsattes yrkesskadedekning i forbindelse med opplæring og undervisning. Øvrige lovendringer er opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer i folketrygdloven, samordningsloven, lov om Statens pensjonskasse, lov om innkreving av underholdsbidrag mv. og arbeidsmiljøloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2017

   Behandlet andre gang i Stortinget: 05.12.2017