Lov om endringar i lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste

Ot.prp. nr. 19, innst. O. nr. 31, besl. O. nr. 44 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet