Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen, Petter Eide Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.12.2017 Innst. 91 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å gjennomføre en utredning av konsekvensene av den nylig vedtatte traktaten om atomvåpenforbud for Norge. Utredningen skal analysere traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell norsk tilslutning vil ha for Norge. Utredningen skal inneholde en konkret vurdering av traktatens innhold opp mot gjeldende norske forsvarsplaner og andre relevante konvensjoner som ikkespredningsavtalen, hvordan avtalen står i forhold til de juridiske og politiske rammebetingelsene som følger av Norges NATO-medlemskap, og samlet gi en vurdering av mulig norsk tilslutning til traktaten. Utredningen skal også vurdere hvordan Norge kan støtte opp under målene i avtalen og innhente synspunkter bl.a. fra relevante ekspertmiljøer. Utredningen skal også se på utredningene som for tiden gjennomføres av samme spørsmål i andre land, inkludert Sverige og Italia, og vurdere mulig overføringsverdi til Norge. Utredningen skal legges frem for Stortinget i løpet av 2018.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2017

   Behandlet i Stortinget: 08.02.2018