Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.02.2018 Kl. 13:51:30)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.02.2018 Kl. 13:51:46)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å gjennomføre en utredning av konsekvensene av den nylig vedtatte traktaten om atomvåpenforbud for Norge. Utredningen skal analysere traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell norsk tilslutning vil ha for Norge. Utredningen skal inneholde en konkret vurdering av traktatens innhold opp mot gjeldende norske forsvarsplaner og andre relevante konvensjoner som ikkespredningsavtalen, hvordan avtalen står i forhold til de juridiske og politiske rammebetingelsene som følger av Norges NATO-medlemskap, og samlet gi en vurdering av mulig norsk tilslutning til traktaten. Utredningen skal også vurdere hvordan Norge kan støtte opp under målene i avtalen og innhente synspunkter bl.a. fra relevante ekspertmiljøer. Utredningen skal også se på utredningene som for tiden gjennomføres av samme spørsmål i andre land, inkludert Sverige og Italia, og vurdere mulig overføringsverdi til Norge. Utredningen skal legges frem for Stortinget i løpet av 2018.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger