Lov om oppheving av lov 5. juni 1953 nr. 7 om avgift på klippfisk til fordel for fellesreklame og propaganda for klippfisknæringen

Ot.prp. nr. 37, innst. O. nr. 47, besl. O. nr. 63 for 1987-88

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er til behandling i sjøfarts- og fiskerikomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet