Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)

Prop. 47 L (2017-2018), Innst. 289 L (2017-2018), Lovvedtak 56 (2017-2018)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2018 Innst. 289 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere fagskoleloven, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven. Flere av endringene skal bidra til å klargjøre at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. I tillegg foreslås det blant annet lovfesting av studentorgan, rett til fødselspermisjon for fagskolestudenter og rett for fagskoler til medlemskap i en studentsamskipnad.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2018

   Behandlet andre gang i Stortinget 28.05.2018