Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.)

Prop. 55 L (2018-2019), Innst. 93 L (2019-2020), Lovvedtak 41 (2019-2020)

Status: Stortinget har behandlet lovsaken første gang. Avventer annen gangs behandling.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2019 Innst. 93 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2019

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 13.12.2019
   Votert i Stortinget 13.12.2019