Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)

Prop. 80 L (2018-2019)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til denne saken. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til helse-omsorg@stortinget.no senest onsdag 24. april. Det legges ikke opp til noen muntlig høring i denne saken. Komiteen er naturligvis kjent med at departementet tidligere har holdt skriftlig høring i forbindelse med denne saken. Komiteen har tilgang til disse høringsinnspillene, og det er følgelig ikke nødvendig å sende samme vurdering på nytt.

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen

Saksgang