Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2019 Innst. 92 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som bl.a. skal gi bedre oversikt over ordningene som kan gi grunnlag for utgiftsdekning av helsehjelp i andre EØS-land og i utlandet ellers. Endringen innebærer at retten til å motta nødvendig helsehjelp i utlandet fordi det ikke finnes et tilbud i Norge, presiseres. Retten skal også gjelde der helsehjelpen i utlandet er dokumentert mer virkningsfull enn helsehjelpen som tilbys av det offentlige i Norge. Helsehjelpen må imidlertid være innenfor de samme vilkårene som gjelder innenlands, blant annet en vurdering av kost-nytte. Tjenester som systemet for nye metoder i spesialisthelsetjenesten har avslått å innføre, blir ikke omfattet av retten til å kreve dekning. Samtlige opposisjonspartier stemte for et forslag om å sende proposisjonen tilbake til regjeringen, for at regjeringen skulle gjennomføre en EØS-rettslig vurdering av forslagene og deretter komme tilbake til Stortinget med et nytt lovforslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2019