Lov om endring i lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank og i visse andre lover.

Ot. prp. nr. 57, innst. O. nr. 70, besl. O. nr. 75 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt kommunal-og miljøvernkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 25.05.1987 Innst. O. nr. 70 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 29.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1987