Lov om endringer i lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og i lov av 13. august 1915 nr. 6 om rettegangsmåten for tvistemål.

Ot. prp. nr. 52, innst. O. nr. 59, besl. O. nr. 64 for 1986-87

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 19.05.1987 Innst. O. nr. 59 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1987

   Behandlet i Odelstinget: 25.05.1987

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.1987