Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier (lov-delen)

Prop. 127 LS (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang