Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)

Prop. 137 L (2018-2019), Innst. 215 L (2019-2020), Lovvedtak 82 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.03.2020 Innst. 215 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i bilansvarsloven. Endringene følger blant annet av at det de senere år har kommet rettspraksis fra EU- domstolen som har avklart og presisert virkeområdet for direktivet som loven bygger på. Virkeområdet for bilansvarsloven blir nå utvidet når det gjelder det erstatningsrettslige vernet skadelider blir påført av uregistrerte motorvogner.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 28.04.2020