Lov om Eldreombudet

Prop. 64 L (2019-2020), Innst. 326 L (2019-2020), Lovvedtak 110 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 326 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt lov om Eldreombudet. Loven gir rammene for Eldreombudets arbeidsområde og virksomhet. Bakgrunnen for å etablere ordningen er situasjonen for eldre i dagens samfunn og ønsket om å ha et ombud som skal sikre eldre menneskers interesser, rettigheter og behov. Ordningen er etablert etter modell av Barneombudet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020