Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Prop. 3 L (2020-2021), Innst. 27 L (2020-2021), Lovvedtak 8 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 15.10.2020 Innst. 27 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19), jf. Innst. 27 L (2020-2021) og Prop. 3 L (2020-2021). Loven gir unntak fra kommuneloven og IKS-loven, og innebærer at folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter også når de behandler saker som skal gå for lukkede dører. Videre innebærer loven at organer i interkommunale selskaper skal få adgang til å holde fjernmøter, og til å signere møteprotokoller elektronisk. Loven oppheves 1. juni 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.10.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.10.2020