Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet

Prop. 46 S (2020-2021), Innst. 160 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2020 Innst. 160 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2020 under Utenriksdepartementet, i tråd med forslaget fra regjeringen. Under programområde 02 Utenriksforvaltning er bevilgningene redusert med 250,5 mill. kroner. Under programområde 03 Internasjonal bistand er enkelte poster økt med til sammen 1 317,2 mill. kroner mens andre poster er redusert med 717,2 mill. kroner. Ledige midler er i hovedsak omdisponert til helsetiltak og sårbare grupper, for å arbeide mot de sosioøkonomiske konsekvensene av koronapandemien. Det ble gitt tilsagnsfullmakt til Den internasjonale fasiliteten for vaksinefinansiering for perioden 2021-2030. I forbindelse med håndtering av ESAs bot til Telenor for brudd på EØS-konkurransereglene ble det gitt fullmakt til postering mot statskassen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2020

   Debattert i Stortinget 16.12.2020
   Votert i Stortinget 16.12.2020