Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

Prop. 116 L (2020-2021), Innst. 616 L (2020-2021), Lovvedtak 167 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 616 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om fritt brukervalg i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vedtaket innebærer en lovfesting av noen grunnleggende prinsipper for anvendelsen av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det vil være opp til den enkelte kommune å beslutte om den skal benytte seg av private leverandører av helse- og omsorgstjenester.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2021